Hướng dẫn cài đặt: vào Terminal trong Ubuntu

Cài đặt TeXMaker: sudo apt-get install texmaker

Cài đặt TeXLive: sudo apt-get install texlive-full